Menu

‘Geef elkaar een hand en zeg sorry’. Zo eenvoudig is het helaas niet. Mensen praten niet meer over ruzie, maar over een conflict of een geschil. Naast emoties spelen veel aspecten een rol. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat bedrijfskundig? Wie heeft er gelijk volgens de letter van de wet? Sieds Rienks (psycholoog) en Leo Blokland (advocaat) zijn beiden bedrijfskundig opgeleid. Hun visie op het conflict is multidisciplinair, en tegelijkertijd heel menselijk. Zij werken zonder de klassieke kenmerken van mediation. Hoe zit dat?

Sieds stelt steeds doortastende vragen met een positieve toon, hij luistert scherp en is creatief in het meedenken en inspelen op belangrijke zaken. Leo luistert, maakt analyses, kijkt scherpzinnig van een afstandje naar het gesprek als ook naar de hele situatie. Samen hanteren zij de menselijke maat en adviseren op juridisch, bedrijfskundig en psychologisch vlak. Dat maakt dit team kundig en objectief -maar níet neutraal. Zij brengen organisaties resultaten, de conflicten verdwijnen en de rust keert weder.

Interview-MiC

“Mediation laat zich omschrijven als een poging om een geschil tussen mensen door henzelf te laten oplossen onder begeleiding. Het alternatief is om dit voor de rechter uit te vechten. Deze manier van conflictbeheersing is vaak gebonden aan allerlei regeltjes en richtlijnen. Wij denken dat dit anders kan en moet. Sterker nog, we denken dat dit de oplossing vaak in de weg staat.

Onze opdrachtgevers bewegen zich rondom de top van organisaties, we hebben te maken met leden van de Raad van Bestuur, Toezicht, Commissarissen bij de overheid en directieleden in het bedrijfsleven. Bij onenigheid in de organisatie is niemand gebaat. Het is hun wens om snel en efficiënt te handelen. Om onze klantenkring van dienst te zijn, bemiddelen we bij vervelende situaties. Hierbij wijken we regelmatig af van het strakke protocol.

  • Nee, maken geen contracten of overeenkomsten. Wat wij dan anders doen? Nou dit! Bij ons staat vertrouwen centraal, we leggen niemand op wat hij wel of niet mag zeggen. Gesprekken duren soms wel meer dan twee uur, in die tijd bereiken we een onderling vertrouwen en vertellen mensen wat er scheelt. We vragen wat er wèl goed gaat en hoe ze het zelf voor zich zien. Onze doorvraagvragen brengen een denkproces op gang.
  • Nee, we nemen niets op. We maken geen aantekeningen en vertellen niets aan derden. Na al die jaren hebben we de lijn van het proces in ons hoofd zitten en omdat we oprecht luisteren naar mensen, komen hun antwoorden ook binnen. Zo krijgen we mandaat. We bespreken wel onderling wat we gezien en gehoord hebben.
  • Nee, we zitten niet meteen met alle partijen tegelijkertijd aan tafel. Onze ervaring leert dat mensen altijd makkelijker vertellen wat ze dwarszit als we dat een-op-een aan ze vragen. Afzonderlijk met verschillende mensen praten is bij de klassieke mediation een doodzonde. Bij ons is dat aan de orde van de dag. Wat we horen prenten we in ons hoofd, we filteren de emoties eruit en spiegelen wat verteld wordt. Zo halen we de lading eraf. Als je dan hetzelfde onderwerp met betrokkenen opnieuw bespreekt is het veel gemakkelijker uit te leggen.
  • Nee, we gaan niet in onderhandeling. We zetten mensen niet tegenover elkaar, met onszelf als scheidsrechter. We komen derhalve niet in het midden uit, we komen dáár uit waar de beste oplossing is. Die oplossing ontstaat vaak door de dynamiek van de betrokkenen. Soms is het onze rol om hen in een stevig gesprek met klem te adviseren nog eens opnieuw na te denken.
  • Nee, we kijken niet terug, maar we kijken vooruit. We gaan beslist geen ja-nee-spelletje doen. Ja maar, hij zei, en ik vond toch… Dat werkt niet constructief. We praten met elkaar met het oog op de toekomst. De energie uit het verleden benutten we om een beeld, een stip aan de horizon, een droom, een wens te verwezenlijken. We kijken samen welk gedrag daarbij hoort. Als mensen weten waar ze heen willen, laten ze het verleden al eenvoudiger los.”

“Als Jan vindt dat de organisatie moet groeien, en Piet zegt van niet, gaan wij op zoek naar de achtergrond van deze meningen. Wat zijn ieders verwachtingen, wat is realiteit? Wat is ieders toekomstbeeld en welk gedrag hoort daarbij?”

Het is soms een kunst om mensen aan het praten te krijgen, maar dat lukt eigenlijk altijd. Iedereen vindt het prettig om gehoord en begrepen te worden. Sieds en Leo gaan beiden zonder oordeel het gesprek in en zijn in staat om in no-time naar de kern te gaan. De onderliggende patronen komen naar de oppervlakte, krijgen erkenning en vinden een nieuwe plek. De organisatie kan weer door.

We doen niet aan waarheidsvinding, maar gaan op zoek naar de beste oplossing. Conflicten kosten geld en energie. Onze senioriteit leert ons dat als je wat minder krampachtig omgaat met de situatie, andere accenten legt, de balans in het gesprek herstelt, dat mensen daarbij gebaat zijn. Financieel, bedrijfskundig en persoonlijk.”

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.

Soms worden commissarissen of raden van toezicht geconfronteerd met klachten over bestuurders. Als die klacht een uiting is van grote onrust kunnen toezichthouders zich genoodzaakt zien onderzoek te laten doen.

Uit die onderzoeken komt vrijwel altijd naar voren dat de betreffende bestuurder het vertrouwen bij een deel van de medewerkers heeft verloren. Vaak wordt geoordeeld dat medewerkers zich onveilig voelen. In veel gevallen verlaat de bestuurder na verloop van tijd het toneel.

 

Onlangs werden wij (Masters in Conflict) door de voorzitter van de raad van toezicht van een maatschappelijke organisatie om advies gevraagd omdat er in haar organisatie een niet meer te beheersen ruzie was ontstaan.

Ruim een jaar geleden waren er klachten gekomen van de ondernemingsraad dat er geen werkzame verhouding meer bestond met de bestuurder. Toen de voorzitter van de RvT met enkele medewerkers en met de ondernemingsraad daarover sprak, kreeg zij de indruk dat er veel meer aan de hand was dan de bestuurder in eerdere gesprekken had willen laten blijken. De ondernemingsraad sprak van een angstcultuur en vond dat de bestuurder zijn taken niet meer kon uitoefenen.  De OR vroeg een diepgaand onderzoek.

Na gesprekken met de bestuurder zag de raad van toezicht zich dan ook genoodzaakt een onderzoek in te stellen. Er werd een onderzoeker van buiten aangetrokken. Deze moest beoordelen of de ondernemingsraad haar taken wel onbelemmerd kon uitvoeren en in hoeverre medewerkers zich wel vrij voelden om zaken ter sprake te brengen. De onderzoekers spraken met verschillende mensen uit diverse geledingen.

“ De OR vroeg een diepgaand onderzoek.”

Onderzoek naar het geschil

De conclusie van de onderzoekers was dat het vertrouwen in de bestuurder in een groot deel van de organisatie was verdwenen. Er zou veel verloop zijn onder de medewerkers. Betrokkenheid van medewerkers bij besluiten en de personele inzet waren knelpunten. Een ingezette organisatieverandering na de fusie met een andere instelling, had veel weerstand opgeleverd.

De ondernemingsraad kon inmiddels haar taak niet meer goed uitoefenen; de onenigheid met de bestuurder ging niet meer over de inhoud, maar over de wijze waarop men met elkaar omging. Men ruziede over het recht van overleg en instemming. Er werd geklaagd over een angstige verhouding tussen (top) management en medewerkers.

Tot slot was de bestuurder volgens het rapport een gedreven persoonlijkheid met een duidelijke visie, maar werd hij door een deel van de organisatie ook als intimiderend ervaren.

De onderzoekers adviseerden om per organisatieonderdeel een betere uitwerking te maken van de lopende organisatieverandering. Dat zou duidelijkheid verschaffen over taken, roosters en regie.

De OR zou gebaat zijn bij nieuwe verkiezingen, want met de zittende mensen leek een oplossing van het conflict niet haalbaar. In de organisatie zouden coaches de nodige begeleiding moeten geven aan zowel individuen, teams als management.

Zo gezegd, zo gedaan. Maar wat bleek: een half jaar later was de onenigheid niet opgelost. De OR klaagde haar nood weer bij de RvT, zegde het vertrouwen in de Bestuurder als ook in de Raad van Toezicht op. Allerlei brieven met soms sterk polariserende inhoud gooiden olie op het vuur. De bestuurder meldde zich ziek. Er werd een interim manager aangetrokken, maar ook die kon de gemoederen niet tot bedaren brengen. Managementteam, cliëntenraad, middenkader en stafleden  roerden zich eveneens mondeling en schriftelijk door voor de een of de andere beleving partij te kiezen.

Het conflict wordt meestal aangescherpt

Als in een organisatie de gemoederen zo hoog oplopen dat (groepen van) belangrijke betrokkenen elkaar niet meer verstaan en commissarissen of toezichthouders het noodzakelijk vinden om een externe partij een onderzoek te laten instellen, dan is het geschil vaak al fors geëscaleerd. Er worden harde eisen gesteld; men probeert mensen in de organisatie aan de eigen kant te krijgen, er vormen zich coalities en men probeert sympathie voor eigen standpunt te winnen bij buitenstaanders.

In een organisatie van enige omvang doen vele verhalen de ronde; ook buiten de officiële communicatie kanalen. In normale omstandigheden zal informatie die niet helemaal juist of gekleurd opgevat kan worden door andere bronnen gecorrigeerd worden, maar in een conflictueuze situatie zien we eigenlijk altijd de aanscherping van dat conflict en zelden de vermindering daarvan.

Een brief van een ondernemingsraad aan een raad van toezicht is er niet zelden op gericht om de toezichthouder te overtuigen van het onjuiste gedrag of de foutieve beslissingen van het bestuur. Met de verspreiding van zo’n brief zal een OR een standpunt willen innemen ten aanzien van bepaalde beslissingen en daarmee uiteraard anderen van de juistheid van haar stellingname willen overtuigen.

“ Allerlei brieven met soms sterk polariserende inhoud gooiden olie op het vuur.”

Meningen en inzichten ver van de waarheid

Bewust of onbewust vragen medewerkers zich af hoe zij zich ten opzichte van de geschillen moeten gaan verhouden; moeten ze zich afzijdig houden of aansluiten bij de mening van directe collega’s?

Als medewerkers vertrouwen in de leiding hebben zullen zij daarover waarschijnlijk positief oordelen, maar staat de chef in hun beleving erg ver af dan zal de mening over zijn aansturing over het algemeen op minder waardering kunnen rekenen. De mate van waardering en beloning, de eigen psychologische toerusting, eerdere ervaringen en diverse andere elementen beïnvloeden de opvattingen en reacties op gebeurtenissen.

Maar er is meer. Mensen denken veel minder zelfstandig dan wij doorgaans aannemen. Een zeer bekende cognitieve dissonant is het aanpassen van ideeën en gedrag aan anderen ( groepsdenken) . De opvatting van individuen over een bepaalde persoon of gebeurtenis wordt in hoge mate bepaald door datgene wat als overheersende gedachte binnen een groep waartoe men behoort, naar voren komt.

Aannames die ten grondslag liggen aan een beslissing die in een groep genomen wordt leiden niet zelden aan de zogenaamde anchoring. Aan de eerste informatie die wij krijgen hechten we de meeste waarde en men heeft er over het algemeen grote moeite mee om die eerste informatie door andere gegevens te vervangen en de mening bij te stellen. Anders gezegd: een mening in of van een groep wordt slechts hoogst zelden bijgesteld. Dat geldt voor een MT, een OR, een team zo goed als een Raad van Toezicht.

Opvattingen over de organisatie waarin men werkt hebben dan ook lang niet altijd een rationele grondslag. Gaan wij in een onderzoek betrokkenen vragen naar hun mening over gedragingen van anderen of over de wijze waarop zij zelf sturing kunnen geven aan hun werkzaamheden, dan kleurt het reeds bestaande oordeel in hoge mate de reactie.

En in analogie daarmee zien we dat ook terug in onderzoek, ook door een externe partij: als er in een organisatie een onderzoek wordt uitgevoerd met de leidende vraag of medewerkers hun mening over een organisatieverandering vrijelijk kunnen bediscussiëren, dan zijn de antwoorden van medewerkers uit de interviews afhankelijk van de persoonlijke kleuring en aannames, maar bovendien afhankelijk van de groepsprocessen, de heersende meningen, de belangen en de kring waartoe men behoort.

Het onderzoek geeft weinig inzicht in werkelijke oorzaken

Van elk onderzoek is dus te voorspellen dat de antwoorden zich zullen bewegen tussen het ‘volledig vrij voelen om de eigen mening te geven” en een gevoel van beperking door de dreiging van sancties.

Verder blijkt er bar weinig uit zo’n verslag of is de conclusie vaak teleurstellend. De beleving overstijgt vaak de feitelijkheid. En de politieke werkelijkheid wordt met vele kleuren alleen maar verwarrender.

Jammer genoeg zien we bij gebrek aan beter dat betrokkenen zich vaak vastklampen aan de ‘conclusies’ zoals: de bestuurder heeft geen draagvlak, de organisatie is verwaarloosd, er heerst een angstcultuur en toen en toen heeft die en die verkeerde besluiten genomen; meer tijd voor dit en meer aandacht voor dat.

“ De bestuurder heeft geen draagvlak, de organisatie is verwaarloosd.”

Wat helpt wel?

Als we een organisatie echt verder willen helpen is het handelen en denken in het verleden minder interessant. We leren veel meer van de vraag wat er nodig zou zijn om met elkaar weer een toekomst op te bouwen. Om die vraag goed te stellen zijn indringende en verdiepende gesprekken nodig, waarin beelden en emoties en wensen voor de toekomst een rol spelen.

De spiegel die daarmee wordt voorgehouden geeft zicht op de verwachtingen die we hebben en de mogelijkheden om daarop invloed uit te oefenen, maar ook op bestaande dynamiek en de interacties. Daarmee ontstaat er beweging en verandering die vaak een voorbode zijn van het succes van de interventie. Het denken in het verleden levert bij conflicten meestal een palet op van ontkenning en verkettering in plaats van erkenning van werkelijke oorzaken of de intensieve verkenning van een betere toekomst.

In de gesprekken die wij voeren met bestuurders, management, raden, medewerkers of toezichthouders vragen we naar de eigen, persoonlijke beelden en verwachtingen. We gaan met de deelnemers op zoek naar de goede elementen van de samenwerking; we vragen hoe het misschien zou moeten zijn en hoe het zal worden. We vergelijken die verwachtingen met de realiteit van het moment en spiegelen de gedragingen van betrokkenen.

Dat is confronterend en heftig, maat het is best mogelijk om helder commentaar te geven op gedrag, mening of besluit zonder te (ver) oordelen. De reflectie is gericht op de toekomst en zoeken daarmee naar de juiste rollen en mogelijkheden. We doen dat voortvarend in een vrij hoog tempo. Door de gesprekken komt een denkproces ( en vaak ook groepsproces) op gang waarin de vraag naar de schuldige en de boosdoener vervangen wordt door een beeld van de toekomst op basis van eigen rol en mogelijkheden.

Als we de verschillende geledingen die toekomstbeelden met elkaar laten vergelijken hebben vroegere verwijten meestal plaats gemaakt voor een vraag naar vertrouwen. Soms ook trekken mensen de conclusie dat zij elders beter zullen functioneren en weer anderen ervaren een drastische verandering van beleving, maar vrijwel altijd dient zich een toekomst aan die niet vervuild wordt door ongefundeerde beschuldigingen, angst of verwijten. Daarmee hebben we het gesprek over de inhoud weer zichtbaar gemaakt en blijken veel conflicten al heel ver richting oplossing te gaan.

Leo Blokland & Sieds Rienks

Masters in Conflict

Disclaimer

Wij hanteren volstrekte vertrouwelijkheid voor onze cliënten. Alle voorbeelden in onze stukken zijn gebaseerd op onze ervaringen, maar zo omgevormd dat herleiding naar instellingen of personen niet mogelijk is. Elke overeenkomst met een werkelijke situatie bewust op toeval. Onze ervaringen dragen de sporen van vele jaren aan conflictinterventie en vele casussen.

Voor mensen die midden in het conflict zitten, maar ook voor buitenstaanders is het vaak ongeloofwaardig dat zelfs conflicten op “oorlogsniveau” met de juiste intensiteit en begeleiding in relatief korte tijd kunnen worden omgebogen. 

Hoe we dat doen is voor een deel het geheim van de smid, maar ook goed uitlegbaar. Onze intensiteit is zéér hoog, het niveau van de gesprekken is op top-level, maar ook maken we optimaal gebruik van onze kennis op juridisch, bedrijfskundig en psychologisch terrein.

Zakelijk conflict oplossen in 14 dagen

“ en toch zijn wij gewend om wel degelijk onze mening te geven…”

We hebben begrip voor het verleden, maar zijn bovenal op zoek naar de toekomst. En we vinden het geluk van iedere betrokkene belangrijker dan het gelijk. Daarnaast maken we gebruik van belangrijke tools en approaches uit het Solution Focus gedachtengoed. Erkenning bieden, luisteren, vragen stellen, ruimte bieden en begrenzen, commitment realiseren, mandaat verwerven: ze maken alle deel uit van ons gedachtengoed.

En toch zijn wij, Leo en Sieds, als moderatoren van het proces gewend om wel degelijk onze mening te geven, een perspectief te schetsen en soms zeer stevig te confronteren. Maar kennelijk lukt het ons om ook dan een positieve toonzetting te vinden.

Voortdurend zeggen betrokkenen tijdens en ná het proces dat we met elkaar ingaan: “wat bijzonder dat ik me hier in alle vrijheid, zonder directe waarden of oordelen, mag uiten op een manier die bij mij hoort”.

Die 14 dagen zijn dus geen gemakkelijke dagen. Niet voor de betrokkenen, niet voor ons. Er gebeurt immers nogal wat. En toch krijgen we prachtige klantscores voor ons resultaat, onze werkwijze of onze persoonlijkheid. We hebben dan vertrouwen en erkenning gegenereerd, we zijn er kennelijk in geslaagd de gebruikelijke manier van bejegenen van partijen om te keren en de positieve sfeer weer terug te brengen. Onze houding, onze ervaring, onze senioriteit: alles helpt.

Dat betekent niet, dat alle conflicten in pais en vree eindigen. Zo mooi is het leven niet en we zijn geen tovenaars. Soms is het einde van een conflict de beëindiging, mutatie, exit van een al jaren bestaande relatie. Dat kan. Maar het is bijzonder dat we nog niet hebben meegemaakt, dat partijen in ongenoegen of kwade blikken tot een eindbesluit kwamen. Altijd is er toch weer begrip ontstaan, erkenning en inzicht in het eigen en wederzijds handelen.

Tot slot dit. De conflicten, waar wij aandacht aan geven, bevinden zich in de top van organisaties of bedrijven. Dit betekent dat we vooraf met de opdrachtgevers (vaak de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen of Toezicht, een Directieteam) een goed vooroverleg voeren . We willen weten waar de mogelijkheden, maar soms ook onmogelijkheden liggen. Dat doen we zorgvuldig. En die 14 dagen, die kloppen echt ! Maar wel in een intensiteit passend bij het proces. Met agendavrijheid, ruimte voor een goede locatie, en natuurlijk de eerste inzet van betrokkenen. En soms is er daarna ook echt nog wel even nazorg of juridische ondersteuning nodig.

conflict oplossen

Dit alles, en nog veel meer, maakt deel uit van ons succesverhaal. We noemen ons dan ook nooit meer mediator. We geloven al lang niet meer in oplossingen, waarbij de waarheid in het midden ligt, waarbij het tempo laag is en waarbij de einddoelen vooral heel ver weg liggen.

Als je meer wilt weten, vraag onze 10 tips (via sieds@mastersinconflict.nl), lees onze artikelen en presentaties (bijvoorbeeld onze blogs op de website). En bovenal: leg eens contact. Telefoonnummers op de website of via de mail.

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.

Een stip op de horizon ligt nooit in het midden en nooit bij één van de deelnemers.

Bij ruzie in organisaties horen we vaak hoe partijen de kachel met elkaar aanmaken: “zij werkt te langzaam, houdt zich niet aan afspraken, gedraagt zich niet in de vergadering en stookt de medewerkers op”. “Jan zei toen dat hij daar geen zin in had”; “Piet kwam niet opdagen” en “Klaasje gaf verkeerde opdrachten”.

“ Klaasje gaf verkeerde opdrachten…”

Geconfronteerd met zulke vechtersbazen hebben we de neiging om te kijken wie zich wel en wie zich niet aan de regels heeft gehouden. Wat zijn de regels en wie heeft gelijk? Maar wat blijkt? De regels zijn verouderd of niet in alle gevallen toepasbaar, er was een goede of persoonlijke reden om iets anders te doen, de doelstelling is niet helemaal duidelijk, niemand neemt een beslissing of de juiste cultuur ontbreekt.

Nieuwe regels of het aanwijzen van ‘de baas’, lijken eerst wel een oplossing, maar meestal verergert dat de situatie alleen maar. Ook de opdracht dat ze het samen maar moeten oplossen, brengt partijen doorgaans niet dichter bij elkaar.

Wat bij kijvende collega’s ontbreekt is een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Als je in zo’n conflict iemand gelijk geeft, dan breek je de ander af. Mediation lijkt voor aanhoudende geschillen een goede aanpak, maar pas op, het gelijk komt dan vaak in het midden te liggen.

De ervaring leert dat het ‘gelijk’ doorgaans ergens anders gevonden moet worden: wat willen we bereiken en wat is de toekomst? Een stip op de horizon ligt nooit in het midden en nooit bij één van de deelnemers.

En die medewerker die zich niet weet te gedragen omdat hij ruzie heeft met zijn partner of slecht in zijn vel zit om een andere reden? Die moeten we aanspreken. Misschien helpt gerichte coaching.

Conflict oplossen is iets anders dan nieuwe wetten maken of zoeken naar het gelijk.

“ Een stip op de horizon ligt nooit in het midden.”

Als je meer wilt weten, vraag onze 10 tips (via sieds@mastersinconflict.nl), lees onze artikelen en presentaties (bijvoorbeeld onze blogs op de website). En bovenal: leg eens contact. Telefoonnummers op de website of via de mail.

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval. Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.

Voor onze evaluatie hebben Willem en Frenk gevraagd hoe zij terugkijken en welk cijfer zij ons geven na de interventie. Willem zit er inmiddels heel rustig bij, als we hem de vraag stellen hoe hij terugkijkt. Hij geeft aan, dat er een last van hem is afgevallen. Dat voortdurende gebrek aan waardering en erkenning voor zijn streven naar stabiliteit en soliditeit is op de één of andere manier omgeslagen. Er is juist het besef ontstaan dat je voor vernieuwing buffers nodig hebt en niet alleen op het “gaspedaal” kunt drukken.

Een simpel maar treffend incident deed zich overigens voor in de afgelopen week, toen huisbank RABO kwam vragen naar de solvabiliteit en ook zorgen uitsprak over de liquiditeit. Op een aantal issues was in hun eigen analyse de positie verslechterd. Het was toen meer dan helpend om te merken dat dat niet meer werd afgedaan als een “klusje voor de boekhouding” maar als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van directie, finance en sales.

En het was nog mooier, dat er inmiddels een goed bedrijfsplan lag voor de komende periode en een aanzet voor de planning over twee jaar. Gedegen en ook pro-actief. Willem is daarmee echt weer terug in het bedrijf en participeert voluit mee. Maar de eerlijkheid is óók dat hij bij de directie heeft aangekaart om op termijn wat meer in de luwte te gaan en een veelbelovende junior op de afdeling op te leiden tot eindverantwoordelijke. Willem geeft onze interventie zelfs een 9,5, terwijl hij van nature nooit hoge scores geeft!

goede beoordeling interventie

“Maar de discussie daarover kan
nu ook echt plaatsvinden.”

Frenk kijkt helemaal tevreden. Er gaat geïnvesteerd worden, de marketingafdeling mag de stagiaire een tijdelijk contract geven en er is ruimte voor wat data-analyse en PR -actie. Daar staat tegenover dat hij ook te horen heeft gekregen dat veranderen niet altijd all-in-one gaat, maar dat steeds nieuwe ruimte ontstaat als de piketpaaltjes ook echt zijn gepasseerd. Hij voelt zich daar goed bij: presteren biedt
ruimte, zo simpel is het. Maar de discussie daarover kan nu ook echt plaatsvinden.

Laatst kwam een headhunter langs voor een betrekking bij een andere firma. Hij heeft het laten lopen. De leercurve die hij nu gaat doormaken (afstemmen, paaltjes slaan, gerichte actie, beter communiceren) mag nog wel even de tijd krijgen. En daarmee wordt hij ook weer een betere partij op de arbeidsmarkt. Frenk schrikt van zijn eigen enthousiasme als hij ons een 10 geeft.

Hij kijkt terug en denkt dat hij in de beginfase “ongelooflijk stom” is geweest. We geven hem mee, dat conflicten in fases komen en in fases ook weer worden opgelost. In één van onze gesprekken hadden wij hem voorgehouden: “if you want to go fast, go slow”. Hij realiseert zich nu dat een teveel aan “oeps!” versnelling en vooruitgang juist tegenhoudt.

“Ook zonder formele mediation en zonder juridische fijnslijperij
zijn de verhoudingen weer op orde…”

Leo en ik kijken ook terug. De verhoudingen zijn hersteld en onze opdrachtgever is tevreden. We horen de medewerkers roepen dat ook de sfeer bij meetings en op kantoor ingrijpend is verbeterd. Ieder maakt zich op voor de grote toekomstverkenning waar Jos Claessens (Bewust Leiderschap) van Brainprofs.com de company gaat helpen met de vertaalslag naar strategie en executie.

Op termijn gaan ze ook de slag maken naar systemen voor voortdurende verbetering. Het voelt goed. Ook zonder formele mediation en zonder juridische fijnslijperij zijn de verhoudingen weer op orde, ligt er de start van een goed plan voor de toekomst. Het traject is spannend geweest, maar het heeft echt resultaat gehad. Ze komen er wel!

In technische termen (vanuit ons perspectief) was de geleide confrontatie ( tip 5 en tip 6>link plaatsen) het lastigst. Het wantrouwen was nog groot,  een positieve toekomst ver weg, Het had kunnen knappen, maar dat gebeurde gelukkig niet. Juist die interventie (luisteren naar elkaar, maar interveniëren alleen door ons) heeft de doorbraak geleverd die we nodig hadden.

doorbraak interventie conflict

Maar ook de consequent intermenselijke, bedrijfsmatige insteek heeft goed geholpen. Het verbinden van finance en sales in de marketinginspanningen bleek een prima vondst van hen beiden in de oplossing. De juridische invalshoek hebben we dit keer alleen maar nodig gehad voor onze pre-analyse (stukken, correspondentie, functieomschrijving). Heel vaak hebben we die wel nodig, maar dit keer toch duidelijk minder.
Zo zie je maar weer, elke situatie is anders!

Wil je alle 10 tips digitaal van ons ontvangen?

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.

Het is duidelijk dat het conflict tussen Willem en Frenk echt wonden heeft geslagen in de organisatie. Er is grote verwijdering ontstaan tussen binnendienst en buitendienst, er is onbegrip en er is geen vertrouwen in een goede afloop.

Ook op het niveau van de directie en de RvC is er sprake geweest van stevige zorg. Niet voor niets waren we ingehuurd om een einde te maken aan het conflict. Dit kon niet langer, de MT’s waren weinig constructief en allerlei aanzetjes tot verbetering hadden steeds gefaald.

Leo heeft in een eerdere fase van de conflictinterventie diepgaand onderzoek gedaan naar de organisatie. We besluiten, na ruime en diepgaande consultatie met de directie en de RvC tot een drietrapsraket. Daarbij maken we ook gebruik van onze bedrijfskundige kennis en visie.

“We maken in een soort interview duidelijk,
dat we stoppen met het conflict zoals dat er was.”

Allereerst geven wij aan, dat er wellicht reden is voor een heroverweging van de nu wel erg harde scheiding tussen binnen- en buitendienst. We gaan stevig sudderen met een aantal mensen over het vormgeven van Change in de Organisatie en vragen aan het bedrijf BrainProfs Solutions for Change om dit op een participatieve, oplossingsgerichte wijze te begeleiden.

Bovendien is er behoefte aan een lange termijn visie. Het bedrijf heeft sinds kort weer de wind in de rug, er wordt goed verkocht. En toch voelt iedereen dat er nog kwetsbaarheid is, te weinig stabiliteit. De missie (de gedeelde waarden) zijn eigenlijk ook niet goed gedeeld.

We starten echter met Willem en Frenk met een nieuwsbrief uit over ons proces. We maken in een soort interview duidelijk, dat we stoppen met het conflict zoals dat er was. We gaan in Jip en Janneke termen vertellen waar we aan gewerkt hebben, wat we gedaan hebben en hoe we er nu in staan. Willem en Frenk vinden dit een heel goed idee. Hun mogelijk gezichtsverlies is – schijnbaar ineens-  omgezet in kracht en zelfvertrouwen.

“We constateren dat de veerkracht
aan het toenemen is.”

De derde trap is dat we samen met de directie, Willem en Frenk en de begeleider van BrainProfs een dag houden over de wenselijke toekomst van de organisatioe. We geven gelegenheid tot spuien , maar slagen er ook steeds in de bezwaren om te zetten in wensen voor een gewenste toekomst.

Hierboven hebben we al gesteld dat we in gesprek waren met de directie. Ze zijn zo tevreden over onze werkwijze dat ze samen met ons nog eens extra willen werken aan betere vergadertechnieken en we constateren dat hun werkwijze inmiddels al weer “outdated” is. Dat kan anders, slimmer, digitaler. En bovenal: opener, communicatiever, waarderender.

We constateren dat de veerkracht aan het toenemen is. Er is weer lucht en ruimte voor positieve interactie. Meningsverschillen kunnen worden uitgepraat zonder dat dit tot conflicten leidt.

Wil je alle 10 tips nu al direct van ons ontvangen?

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.

Zoals je hebt kunnen lezen is de lucht duidelijk opgeklaard. Er is weer een werkbare situatie ontstaan. Toch is het gevaar altijd aanwezig dat het conflict weer oplaait en escaleert. We weten maar al te goed dat een constructieve intentie nog geen einde betekent van het conflict.

Misschien is dat wel een waarschuwing aan onze mediatorvrienden en collega’s. Te veel zien we dat er wordt gestopt bij enige consensus, een gevoel van opluchting. Dat is terecht, maar nog geen signaal om te stoppen. En we willen voorkomen dat in een latere fase alles weer van voren af aan begint.

We gaan nu wel een slotfase in. We doen een oefening waar beiden direct al van zeggen “hier absoluut geen zin in te hebben”.  Ik ga met hen de positive gossip oefenen, een zogenaamde roddeloefening waarbij zowel Frenk als Willem gaan meedoen.

positief roddelen bij conflict beëindiging

“Na het verhaal van Frenk
gaan Willem en ik over Frenk ‘roddelen’.”

Uit een set van 80 fotokaarten (van Beeldwerk, Creatum) vragen we hen er beiden er één kaart uit te pakken, die hun beste kwaliteit weergeeft. Daarnaast vragen we hen één kaart te pakken, die hun grootste uitdaging weergeeft. Zeg maar de eigenschap waar ze zelf van vinden, dat ze die kant beter moeten ontwikkelen.

Vervolgens gaat eerst Frenk aan Willem aangeven welke kaarten hij heeft gepakt en wat hij zich bij die keuze heeft voorgesteld. Ik stel wat waarderende verduidelijkingsvragen. Daarna omgekeerd en Willem doet zijn verhaal. Beiden hebben er eigenlijk toch wel lol in.

Frenk laat een heel genuanceerde kaart zien. “lachers” . Zijn uitdaging is humor. Hij kan zo fanatiek met werk bezig zijn, dat hij zaken vergeet. En Willem kiest als uitdaging het “veertje” . Hij zou willen dat hij wat meer lichtvoetig kan zijn.

Vervolgens gaat de oefening verder. Na het verhaal van Frenk gaan Willem en Sieds over Frenk “roddelen”. Wat heb je gezien, wat zie je als kwaliteiten, wat heb je gehoord. Doordat Frenk met de rug naar ons moet toe zitten ( instructie) kan hij alleen maar luisteren. Zichtbaar geniet hij van het gesprek. Dat had hij nooit gedacht!  Bij Willem doen we het rondje precies zo, maar natuurlijk omgekeerd. En ook hier is de ervaring dezelfde.

Aan het eind gaan we het gesprek anders aan. We vragen hen op een schaal van 0 tot 10 te duiden hoe zijn nu aankijken tegen elkaar en hoeveel vertrouwen zij hebben in een betere relatie. Bij Frenk is dit fors gestegen (van 4 naar 8!), bij Willem 1 punt op de schaal (van 5 naar 6!).

vertrouwen groeit in conflict

We laten hen hun scores uitleggen op een positieve manier en we nemen afscheid voor dit moment. De sfeer is goed en wordt op het eind zelfs even warm. Frenk geeft een warme hand en nodigt Willem uit voor een kop koffie. Willem accepteert dit.

Jazeker, er is merkbaar iets veranderd!

Wil je alle 10 tips nu al direct van ons ontvangen?

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.

Heel langzaam aan hebben we de temperatuur zien dalen. We hebben gezien dat de venijnigheid er af is, ook al zijn de verschillen in persoon, ambitie of inzicht nog heel groot. Maar wel is er iets van begrip ontstaan. Zoiets als: jij bent jij en ik ben ik. Dat is nog geen overeenstemming, ook nog geen oplossing, maar wel al iets van doorgaan zonder conflictbasis.

Bovendien hebben we in het bedrijf zelf nog iets anders gezien. De omzet is in de afgelopen twee maanden duidelijk toegenomen. Omzet die ook weer winst genereert. Kortom er is ruimte voor enige nieuwe uitgave, zonder dat nu het geld al over de drempels klotst.

We doen een oefening. We gaan Frenk interviewen. Daarna Willem. Apart van elkaar. Maar wel dat ze beiden aanwezig zijn. We vragen hem in dat interview naar de best mogelijke uitkomst, die we nu zouden kunnen doen om de bestaande en nieuwe markten beter te bedienen.

Tijdens het interview mag Willem alleen maar luisteren. Kritische vragen zijn voor straks. Frenk schetst helder, straight en zonder omhaal dat hij wil investeren in drie gebieden: social media, een marketing approach voor Duitsland en een bedrijfsabonnement op de meest uitgebreide versies van Salesforce en LinkedIn, op basis waarvan een data-analist aan het werk kan met Consumer-analyse en CRM Software.

marketing en kosten

“We vragen hem naar
de best mogelijke uitkomst…”

Als we Frenk vragen naar de ingeschatte kosten, stelt Frenk, dat we het hebben over 50.000 initiële kosten en 50.000 als variabele kosten voor inhuur van marketeers. Bovendien wil Frenk er 36 uur consultatie voor marketing-analyse  een half jaar lang in de week bij hebben, ook dat kost rond de 50.000 euro. Alles bij elkaar 150.000 euro.

Wanneer we doorvragen naar de gewenste toekomst en mogelijk kleinere stappen ontstaat er iets van fasering. Die 150.000 is een wensenlijst, die je in verschillende fases kunt opdelen en zich over een tijdslijn van anderhalf jaar kunnen uitsmeren.

“Hij ergert zich kapot aan te gemakkelijke uitgaven, dure etentjes en reiskosten…”

We komen na enige kritische bevraging door Willem (hij doet nu overigens wel echt mee)  tot een wenselijke fasering over twee jaar, waarbij gerealiseerde omzet, verwachting en marge tot een investeringsbesluit en prioritering kunnen leiden. Anders gezegd: het beeld wordt redelijker en beter aangepast aan de prestaties van de company.

Ook met Willem hebben we zo’n gesprek. Willem zijn zorg zit in Control en Gedrag. Hij ergert zich kapot aan te gemakkelijke uitgaven, dure etentjes en reiskosten, maar bovenal aan de zwakke beheersing van de administratie. De systemen zijn goed genoeg, maar de discipline van met name de buitendienst mensen is ergerlijk geworden. Dat wordt gezien en opgepikt door de medewerkers op kantoor en Willem ziet heel duidelijk de motivatie en trots afnemen.

En zo komen we uiteindelijk bij een Solution Design. Een gemeenschappelijk verbetervoorstel, dat in de komende weken ingebracht kan worden door beiden samen. Wat zullen ze in het MT opkijken als Willem en Frenk de voorstellen samen komen presenteren !

Wil je alle 10 tips nu al direct van ons ontvangen?

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.

Als er iets is, dat conflicten in stand houdt en zelfs verergert is het wel het doorpraten over het verleden. Beide betrokkenen hebben ergernissen opgebouwd, die in hun ogen nog eens helemaal moeten worden uitgesproken en de lucht zouden moeten klaren. Onze ervaring is, dat het zelden ook maar iets oplost. Natuurlijk heeft enige analyse soms wel zin, maar het verandert zelden, zeg maar nooit, de situatie! Sterker nog, aan het eind lijk je soms nog verder van huis.

Hoe zit dat precies? Hoe komen we aan die altijd weer terugkerende manier van praten. Het lijkt wel of we dol zijn op problemen. En we doen het elke dag, in elk bedrijf, vaak ook thuis. Als er iets fout gaat, zoeken we een oorzaak, een schuldige, willen we een gedegen analyse of gaan we heel helpend ( ?) alle fouten en zwaktes van de ander in beeld brengen.

Wij van Masters in Conflict doen dit dus niet en beschouwen dit als de werkelijk slechtste manier van conflict-interventie en mediation. Helaas gebeurt dit echter nog veel en veel te vaak!  Mediation en Interventie worden er onnodig lang door en het lost werkelijk nooit iets op, zo lijkt het.

“We willen geen Problem talk,
maar Solution Talk.”

We maken dus gebruik van een andere benadering. We willen geen Problem talk, maar Solution Talk. Op de afbeelding ziet U dit al schematisch weergegeven. Probeer het even uit voor uzelf. Het voelt als eenvoudig, maar dat is het vaak toch niet. Sterker nog, het voelt soms bijna als ongewoon. Maar na een korte tijd zie je al effect!

problem focus versus solution focus

Frenk en Wilem doen de oefening ook. Dat valt voor de drommel niet mee, maar met onze steun komt het gesprek toch prima op gang. Willem ziet bijvoorbeeld mogelijkheden om de controlling van projecten slimmer aan te pakken en toch vaart te houden. Frenk ziet mogelijkheden om de organisatie niet silo-gewijs op te bouwen ( sales-boekhouding-productie) .

Hoewel beiden ook de verschillen zien, constateren ze ook dat er dingen zijn, die gelukkig al een beetje beter gaan. De kwaliteitscontrole is na de vernietigende audit van een half jaar geleden echt heel veel beter geworden en Frenk heeft aan de klant-tevredenheid score kunnen zien dat het vertrouwen toeneemt.

Dat zijn in ieder geval hoopvolle signalen. Maar met afschuw willen ze toch nog even terugkomen op de bespreking van afgelopen maandag. Langdradig en besluiteloos, maar ook vol met gepruttel over onbelangrijke dingen. Dat schoot niet op. Het viel wel op, dat die nieuwe marketing medewerkster Jeannette een prima verhaal had over de mogelijkheden in Belgie en Duitsland. Ze presenteerde een heel degelijk en rustig verhaal, maar wel met duidelijke keuzes voor expansie en werkwijze.

“Willem heeft niets met al die nieuwe media.”

Iets wat hen ook heel goed bevalt is dat de notulen en actielijst van het overleg heel wat zijn verbeterd. Niemand klaagt er meer over en je weet duidelijk waar je aan toe bent. Dat brengt Willem in de verleiding om Frenk eens te vragen wat woorden uit het marketing jargon te verduidelijken. Willem heeft niets met al die nieuwe media, het gepraat over target groups, niches, 4 P en al wat dies meer zij. Frenk accepteert de vraag. Merkt wel dat hij niet enthousiast is. Maar hij doet het toch.

Wil je alle 10 tips nu al direct van ons ontvangen?

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.

Vooraf een hele korte samenvatting. Wij ( Leo en Sieds, Masters in Conflict) zijn gevraagd te bemiddelen bij een conflict tussen de degelijke en ervaren manager Willem en de moderne, onstuimige, nog jonge Frenk . Hun geschil is hoog opgelopen. Er zijn door ons al wat verkenningen gehouden en onze luisterhouding heeft in ieder geval opgeleverd dat we mandaat hebben gekregen om nu aan het vervolg te beginnen.

Een van de belangrijkste assets in ons werk is het verleggen van verleden naar toekomst. In veel conflicten zien we dat de betrokkenen ongelooflijk veel energie kunnen leggen in het vertellen, analyseren en schuldvragen stellen rond het verleden. Natuurlijk hebben we daar wel enig oor voor, maar we vinden het veel belangrijker ons te richten op de toekomst. Want daar vind je inspiratie voor verandering !

De vraag is dan hoe de toekomst er idealiter uit zou kunnen zien. En hoe je die wilt bereiken. En wat daarvoor nodig is. En welke stappen zo’n vervolg mogelijk kunnen maken. Niet denken in hele grote stappen, maar juist in kleine stappen, die vertrouwenwekkend zijn, hoopgevend.

We zetten de beide heren samen in een ruimte. We gaan met elk van de heren afzonderlijk in gesprek en tijdens die gesprekken mag de ander niks zeggen. Pas aan het einde mogen ze enkele vragen stellen.

kleine stappen nemen in een conflict

“In de slipstream van het gesprek
gebeurt er iets leuks.”

We beginnen met Frenk en stellen hem de vraag waar we wat hem betreft de toekomst van de onderneming zouden moeten zien. Enthousiast begint hij te praten over expansie, marktvolume, innovatie en marketingtechniek. Hij ziet de kwaliteiten van de jonge mensen in de organisatie en wil hen stimuleren door gebruik te maken van bedrijfskundige projectvormen ( Lean !, Agile !) aan de slag te gaan. Hij wil de besluitvorming verbeteren en de langdradigheid van besprekingen omgooien naar flitsender start-meetings.

Willem heeft de opdracht gekregen niet mee te praten, alleen maar te luisteren. Hij mag wel vragen stellen ter verduidelijking, maar zonder enig oordeel. Dat gaat best goed. Het valt ons op, dat Willem goed luistert, maar we zien spanning als het gaat om tempo. Dat blijkt ook uit de vragen die hij vervolgens stelt aan Frenk. Het is duidelijk. Willem is voorzichtiger. Hij zal minder risico nemen, zoekt degelijkheid.

“Willem heeft de opdracht gekregen niet mee te praten, alleen maar te luisteren.”

Vervolgens stellen we Willem de vraag hoe zijn ideale toekomst er uit zou kunnen zien. Willem zoekt gestage groei, stevige opleiding voor de eigen medewerkers, en een prima controlling van uitgaven en projectkosten. Hij kan niet nalaten te benadrukken, dat het laatste project weliswaar goed is afgelopen, maar wel een forse kostenoverschrijding kende.

Frenk heeft dezelfde opdracht als Willem ( luisteren!) maar vindt het heel wat moeilijker om te luisteren. En zijn vragen zijn steeds boordevol oordeel ( vind jij dan niet dat …. of je bent het toch met me eens dat …). Toch valt ons ook op dat Frenk oprechte pogingen doet beide wensrichtingen te integreren.

We gaan weer uit elkaar vandaag. Beiden vinden het spannend, maar ook bevredigend dat er nu eens een keer goed geluisterd is, dat de kwaliteiten herkenbaar worden en dat de toekomstverkenning helemaal niet zo ver uit elkaar hoeft te liggen.

“Ze hebben er duidelijk lol over en vertellen met smaak over de bewuste avond.”

In de slipstream van het gesprek gebeurt er iets leuks. Willem en Frenk hebben ineens een gemeenschappelijke herinnering aan een personeelsuitje van tweejaar terug, dat vreselijk in de soep liep, maar toch ook veel samenwerking van alle medewerkers genereerde. Ze hebben er duidelijk lol over en vertellen met smaak over de bewuste avond. Het heeft niets met het conflict te maken, en toch heel veel. Ergens zie je een lach doorkomen, iets van gemeenschappelijkheid. Boeiend !

personeelsuitje

Wil je alle 10 tips nu al direct van ons ontvangen?

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.